अमरकोषसम्पद्

         

उत्पल (नपुं) == कुवलयम्

स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च 
वारिवर्गः 1.10.37.1.1

पर्यायपदानि
 स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च।

 उत्पल (नपुं)
 कुवलय (नपुं)
अर्थान्तरम्
 व्याधिः कुष्टं पारिभाव्यं वाप्यं पाकलमुत्पलम्।

 उत्पल (नपुं) - कुष्ठः 2.4.126.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue