अमरकोषसम्पद्

         

राजीव (नपुं) == पद्मम्

बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च 
वारिवर्गः 1.10.41.1.2

पर्यायपदानि
 वा पुंसि पद्मं नलिनमरविन्दं महोत्पलम्॥
 सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्।
 पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसीरुहम्॥
 बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च।

 पद्म (पुं-नपुं)
 नलिन (नपुं)
 अरविन्द (नपुं)
 महोत्पल (नपुं)
 सहस्रपत्र (नपुं)
 कमल (नपुं)
 शतपत्र (नपुं)
 कुशेशय (नपुं)
 पङ्केरुह (नपुं)
 तामरस (नपुं)
 सारस (नपुं)
 सरसीरुह (नपुं)
 बिसप्रसून (नपुं)
 राजीव (नपुं)
 पुष्कर (नपुं)
 अम्भोरुह (नपुं)
अर्थान्तरम्
 रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः॥

 राजीव (पुं) - राजीवमत्स्यः 1.10.19.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue