अमरकोषसम्पद्

         

मृणाल (पुं-नपुं) == अब्जादीनाम् मूलम्

मृणालं बिसमब्जादिकदम्बे षण्डमस्त्रियाम् 
वारिवर्गः 1.10.42.2.1

पर्यायपदानि
 मृणालं बिसमब्जादिकदम्बे षण्डमस्त्रियाम्॥

 मृणाल (पुं-नपुं)
 बिस (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue