अमरकोषसम्पद्

         

बीजकोश (पुं) == पद्मबीजः

संवर्तिका नवदलं बीजकोशो वराटकः 
वारिवर्गः 1.10.43.2.3

पर्यायपदानि
 संवर्तिका नवदलं बीजकोशो वराटकः॥

 बीजकोश (पुं)
 वराटक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue