अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.43

करहाटः शिफाकन्दः किञ्जल्कः केसरोऽस्त्रियाम्
संवर्तिका नवदलं बीजकोशो वराटकः

करहाट (पुं) = पद्मकन्दः. 1.10.43.1.1

शिफाकन्द (पुं-नपुं) = पद्मकन्दः. 1.10.43.1.2

किञ्जल्क (पुं) = पद्मकेसरः. 1.10.43.1.3

केसर (पुं-नपुं) = पद्मकेसरः. 1.10.43.1.4

संवर्तिका (स्त्री) = पद्मादीनम् नवपत्रः. 1.10.43.2.1

नवदल (नपुं) = पद्मादीनम् नवपत्रः. 1.10.43.2.2

बीजकोश (पुं) = पद्मबीजः. 1.10.43.2.3

वराटक (पुं) = पद्मबीजः. 1.10.43.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue