अमरकोषसम्पद्

         

तरङ्ग (पुं) == तरङ्गः

भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषु 
वारिवर्गः 1.10.5.2.2

पर्यायपदानि
 भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषु॥

 भङ्ग (पुं)
 तरङ्ग (पुं)
 ऊर्मि (स्त्री-पुं)
 वीचि (स्त्री-पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue