अमरकोषसम्पद्

         

बिन्दु (पुं) == जलकणः

पृषन्ति बिन्दुपृषताः पुमांसो विप्रुषः स्त्रियाम् 
वारिवर्गः 1.10.6.2.2

पर्यायपदानि
 पृषन्ति बिन्दुपृषताः पुमांसो विप्रुषः स्त्रियाम्॥

 पृषत् (पुं)
 बिन्दु (पुं)
 पृषत (पुं)
 विप्रुष् (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue