अमरकोषसम्पद्

         

पङ्क (पुं-नपुं) == कर्दमः

निषद्वरस्तु जम्बालः पङ्कोऽस्त्री शादकर्दमौ 
वारिवर्गः 1.10.9.2.3

पर्यायपदानि
 निषद्वरस्तु जम्बालः पङ्कोऽस्त्री शादकर्दमौ॥

 निषद्वर (पुं)
 जम्बाल (पुं)
 पङ्क (पुं-नपुं)
 शाद (पुं)
 कर्दम (पुं)
अर्थान्तरम्
 अस्त्री पङ्कः पुमान्पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम्।

 पङ्क (पुं-नपुं) - पापम् 1.4.23.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue