अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.23

अस्त्री पङ्कः पुमान्पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम्
कलुषं वृजिनैनोऽघमंहो दुरितदुष्कृतम्

पङ्क (पुं-नपुं) = पापम्. 1.4.23.1.1

English: Sin

पाप्मन् (पुं) = पापम्. 1.4.23.1.2

English: Sin

पाप (नपुं) = पापम्. 1.4.23.1.3

English: Sin

किल्बिष (नपुं) = पापम्. 1.4.23.1.4

English: Sin

कल्मष (नपुं) = पापम्. 1.4.23.1.5

English: Sin

कलुष (नपुं) = पापम्. 1.4.23.2.1

English: Sin

वृजिन (नपुं) = पापम्. 1.4.23.2.2

English: Sin

एनस् (नपुं) = पापम्. 1.4.23.2.3

English: Sin

अघ (नपुं) = पापम्. 1.4.23.2.4

English: Sin

अंहस् (नपुं) = पापम्. 1.4.23.2.5

English: Sin

+अंघस् (नपुं) = पापम्. 1.4.23.2.5.2

English: Sin

दुरित (नपुं) = पापम्. 1.4.23.2.6

English: Sin

दुष्कृत (नपुं) = पापम्. 1.4.23.2.7

English: Sin

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue