अमरकोषसम्पद्

         

मेघज्योति (पुं) == वज्राग्निः

स्फूर्जथुर्वज्रनिर्घोषो मेघज्योतिरिरम्मदः 
दिग्वर्गः 1.3.10.1.3

पर्यायपदानि
 स्फूर्जथुर्वज्रनिर्घोषो मेघज्योतिरिरम्मदः।

 मेघज्योति (पुं)
 इरम्मद (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue