अमरकोषसम्पद्

         

पिङ्गल (पुं) == सूर्यपार्श्वस्थः

माठरः पिङ्गलो दण्डश्चण्डांशोः पारिपार्श्वकाः 
दिग्वर्गः 1.3.31.6.2

पर्यायपदानि
 माठरः पिङ्गलो दण्डश्चण्डांशोः पारिपार्श्वकाः॥

 माठर (पुं)
 पिङ्गल (पुं)
 दण्ड (पुं)
 पारिपार्श्वक (पुं)
अर्थान्तरम्
 कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ॥

 पिङ्गल (पुं) - कपिलवर्णः 1.5.16.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue