अमरकोषसम्पद्

         

मन्दोष्ण (नपुं) == ईषदुष्णम्

कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति 
दिग्वर्गः 1.3.35.1.3

पर्यायपदानि
 कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति।

 कोष्ण (नपुं)
 कवोष्ण (नपुं)
 मन्दोष्ण (नपुं)
 कदुष्ण (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue