अमरकोषसम्पद्

         

कादम्बिनी (स्त्री) == मेघपङ्क्तिः

कादम्बिनी मेघमाला त्रिषु मेघभवेऽभ्रियम् 
दिग्वर्गः 1.3.8.1.1

पर्यायपदानि
 कादम्बिनी मेघमाला त्रिषु मेघभवेऽभ्रियम्।

 कादम्बिनी (स्त्री)
 मेघमाला (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue