अमरकोषसम्पद्

         

काल (पुं) == समयः

कालोm दिष्टोmप्यनेहाmपि समयोmऽप्यथ / पक्षतिःf 
कालवर्गः 1.4.1.1.1

पर्यायपदानि
 [कालो]{m} [दिष्टो]{m}ऽ[प्यनेहा]{m}पि [समयो]{m}ऽप्यथ / [पक्षतिः]{f}।

 काल (पुं)
 दिष्ट (पुं)
 अनेहस् (पुं)
 समय (पुं)
अर्थान्तरम्
 कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः।
 कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामलमेचकः।

 काल (पुं) - यमः 1.1.59.1
 काल (पुं) - कृष्णवर्णः 1.5.14.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue