अमरकोषसम्पद्

         

मास (पुं) == पक्षद्वयौ

पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ मासस्तु तावुभौ 
कालवर्गः 1.4.12.2.3

पर्यायपदानि
 पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ मासस्तु तावुभौ॥

 मास (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue