अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.12

ते तु त्रिंशदहोरात्रः पक्षस्ते दशपञ्च च
पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ मासस्तु तावुभौ

अहोरात्र (पुं-नपुं) = त्रिंशत्मुहूर्ताः. 1.4.12.1.1

English: A day

पक्ष (पुं) = पञ्चदशदिनानि. 1.4.12.1.2

English: A fortnight

शुक्ल (पुं) = पूर्वपक्षः. 1.4.12.2.1

English: Waxing fortnight

कृष्ण (पुं) = अपरपक्षः. 1.4.12.2.2

English: Waning fortnight

मास (पुं) = पक्षद्वयौ. 1.4.12.2.3

English: A lunar month

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue