अमरकोषसम्पद्

         

मार्गशीर्ष (पुं) == मार्गशीर्षामासः

मार्गशीर्षे सहा मार्ग आग्रहायणिकश्च सः 
कालवर्गः 1.4.14.4.1

पर्यायपदानि
 मार्गशीर्षे सहा मार्ग आग्रहायणिकश्च सः॥

 मार्गशीर्ष (पुं)
 सहस् (पुं)
 मार्ग (पुं)
 आग्रहायणिक (पुं)
 +आग्रहायण (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue