अमरकोषसम्पद्

         

माधव (पुं) == वैशाखमासः

वैशाखे माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्रः शुचिस्त्वयम् 
कालवर्गः 1.4.16.1.2

पर्यायपदानि
 वैशाखे माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्रः शुचिस्त्वयम्।

 वैशाख (पुं)
 माधव (पुं)
 राध (पुं)
अर्थान्तरम्
 दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः॥

 माधव (पुं) - विष्णुः 1.1.18.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue