अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.18

विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः
दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः

विष्णु (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.1.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

नारायण (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.1.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

+नरायण (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.1.2.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

कृष्ण (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.1.3

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

वैकुण्ठ (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.1.4

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

विष्टरश्रवस् (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.1.5

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

दामोदर (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.2.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

हृषीकेश (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.2.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

केशव (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.2.3

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

माधव (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.2.4

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

स्वभू (पुं) = विष्णुः. 1.1.18.2.5

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue