अमरकोषसम्पद्

         

नभस् (पुं) == श्रावणमासः

आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः 
कालवर्गः 1.4.16.2.3

पर्यायपदानि
 आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः॥

 श्रावण (पुं)
 नभस् (पुं)
 श्रावणिक (पुं)
अर्थान्तरम्
 नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्म खम्।

 नभस् (पुं) - आकाशः 1.2.1.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue