अमरकोषसम्पद्

         

दैवत (पुं) == नृवर्षः दैवदिनम्

मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो वर्षेण दैवतः 
कालवर्गः 1.4.21.1.2

पर्यायपदानि
 मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो वर्षेण दैवतः।

 दैवत (पुं)
अर्थान्तरम्
 वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियाम्॥

 दैवत (पुं-नपुं) - देवः 1.1.9.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue