अमरकोषसम्पद्

         

मन्वन्तर (नपुं) == एकसप्तति देवयुगम्

मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः 
कालवर्गः 1.4.22.1.1

पर्यायपदानि
 मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः।

 मन्वन्तर (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue