अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.22

मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः
संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि

मन्वन्तर (नपुं) = एकसप्तति देवयुगम्. 1.4.22.1.1

English: A manvantara

संवर्त (पुं) = प्रलयः. 1.4.22.2.1

English: Destruction of the universe

प्रलय (पुं) = प्रलयः. 1.4.22.2.2

English: Destruction of the universe

कल्प (पुं) = प्रलयः. 1.4.22.2.3

English: Destruction of the universe

क्षय (पुं) = प्रलयः. 1.4.22.2.4

English: Destruction of the universe

कल्पान्त (पुं) = प्रलयः. 1.4.22.2.5

English: Destruction of the universe

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue