अमरकोषसम्पद्

         

प्रकाण्ड (पुं) == प्रशस्तम्

मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ 
कालवर्गः 1.4.27.1.3

पर्यायपदानि
 मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ।

 मतल्लिका (स्त्री)
 मचर्चिका (स्त्री)
 प्रकाण्ड (पुं)
 उद्ध (पुं)
 तल्लज (पुं)
अर्थान्तरम्
 अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्छाखावधिस्तरोः॥

 प्रकाण्ड (पुं-नपुं) - वृक्षमूलमारभ्य शाखावधिभागः 2.4.10.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue