अमरकोषसम्पद्

         

दिष्ट (नपुं) == प्राक्तनशुभाशुभकर्मः

दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधिः 
कालवर्गः 1.4.28.1.2

पर्यायपदानि
 दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधिः।

 दैव (नपुं)
 दिष्ट (नपुं)
 भागधेय (नपुं)
 भाग्य (नपुं)
 नियति (स्त्री)
 विधि (पुं)
अर्थान्तरम्
 [कालो]{m} [दिष्टो]{m}ऽ[प्यनेहा]{m}पि [समयो]{m}ऽप्यथ / [पक्षतिः]{f}।

 दिष्ट (पुं) - समयः 1.4.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue