अमरकोषसम्पद्

         

बीज (नपुं) == कारणम्

हेतुर्ना कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम् 
कालवर्गः 1.4.28.2.3

पर्यायपदानि
 हेतुर्ना कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम्॥

 हेतु (पुं)
 कारण (नपुं)
 बीज (नपुं)
अर्थान्तरम्
 शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीर्येन्द्रियाणि च।

 बीज (नपुं) - रेतस् 2.6.62.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue