अमरकोषसम्पद्

         

सामान्य (नपुं) == घटत्वादिजातिः

जातिर्जातं च सामान्यं व्यक्तिस्तु पृथगात्मता 
कालवर्गः 1.4.31.1.3

पर्यायपदानि
 जातिर्जातं च सामान्यं व्यक्तिस्तु पृथगात्मता।

 जाति (स्त्री)
 जात (नपुं)
 सामान्य (नपुं)
अर्थान्तरम्
 साधारणं तु सामान्यमेकाकी त्वेक एककः।

 सामान्य (नपुं) - साधारणम् 3.1.82.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue