अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.82

साधारणं तु सामान्यमेकाकी त्वेक एककः
भिन्नार्थका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतरावपि

साधारण (वि) = साधारणम्. 3.1.82.1.1

सामान्य (नपुं) = साधारणम्. 3.1.82.1.2

एकाकिन् (वि) = असहायः. 3.1.82.1.3

एक (वि) = असहायः. 3.1.82.1.4

एकक (वि) = असहायः. 3.1.82.1.5

भिन्नार्थक (वि) = भिन्नार्थकाः. 3.1.82.2.1

अन्यतर (वि) = भिन्नार्थकाः. 3.1.82.2.2

एक (वि) = भिन्नार्थकाः. 3.1.82.2.3

त्व (वि) = भिन्नार्थकाः. 3.1.82.2.4

अन्य (वि) = भिन्नार्थकाः. 3.1.82.2.5

इतर (वि) = भिन्नार्थकाः. 3.1.82.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue