अमरकोषसम्पद्

         

चन्द्रिका (स्त्री) == ज्योत्स्ना

तमिस्राf तामसी रात्रि/र्ज्यौत्स्नीf चन्द्रिकयान्विता / 
कालवर्गः 1.4.5.1.4

पर्यायपदानि
 [तमिस्रा]{f} तामसी रात्रि/[र्ज्यौत्स्नी]{f} चन्द्रिकयान्विता /।

 चन्द्रिका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue