अमरकोषसम्पद्

         

चित्र (नपुं) == नानावर्णाः

चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे 
धीवर्गः 1.5.17.1.1

पर्यायपदानि
 चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे।

 चित्र (नपुं)
 किर्मीर (पुं)
 +कर्मीर (पुं)
 कल्माष (पुं)
 शबल (पुं)
 कर्बुर (पुं)
अर्थान्तरम्
 विस्मयोऽद्भुतमाश्चर्यं चित्रमप्यथ भैरवम्॥
 आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः।

 चित्र (वि) - अद्भुतरसः 1.7.19.2
 चित्र (नपुं) - आलेख्यम् 3.3.179.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue