अमरकोषसम्पद्

         

मेधा (स्त्री) == धारणावत्बुद्धिः

धीर्धारणावती मेधा सङ्कल्पः कर्म मानसम् 
धीवर्गः 1.5.2.1.1

पर्यायपदानि
 धीर्धारणावती मेधा सङ्कल्पः कर्म मानसम्।

 मेधा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue