अमरकोषसम्पद्

         

चित्ताभोग (पुं) == मनसः सुखभोगे तत्परता

चित्ताभोगो मनस्कारश्चर्चा संख्या विचारणा 
धीवर्गः 1.5.2.3.1

पर्यायपदानि
 चित्ताभोगो मनस्कारश्चर्चा संख्या विचारणा।

 चित्ताभोग (पुं)
 मनस्कार (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue