अमरकोषसम्पद्

         

द्वापर (पुं) == संशयज्ञानम्

सन्देहद्वापरौ चाथ समौ निर्णयनिश्चयौ 
धीवर्गः 1.5.3.2.2

पर्यायपदानि
 अध्याहारस्तर्क ऊहो विचिकित्सा तु संशयः।
 सन्देहद्वापरौ चाथ समौ निर्णयनिश्चयौ॥

 विचिकित्सा (स्त्री)
 संशय (पुं)
 सन्देह (पुं)
 द्वापर (पुं)
अर्थान्तरम्
 गुरू गीर्पतिपित्राद्यौ द्वापरौ युगसंशयौ॥

 द्वापर (पुं) - द्वापरयुगम् 3.3.162.2
 द्वापर (पुं) - संशयः 3.3.162.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue