अमरकोषसम्पद्

         

मिथ्यादृष्टि (स्त्री) == परलोको नास्तीति भावः

मिथ्यादृष्टिर्नास्तिकता व्यापादो द्रोहचिन्तनम् 
धीवर्गः 1.5.4.1.1

पर्यायपदानि
 मिथ्यादृष्टिर्नास्तिकता व्यापादो द्रोहचिन्तनम्।

 मिथ्यादृष्टि (स्त्री)
 नास्तिकता (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue