अमरकोषसम्पद्

         

मिथ्यामति (स्त्री) == अतस्मित्तज्ज्ञानम्

समौ सिद्धान्तराद्धान्तौ भ्रान्तिर्मिथ्यामतिर्भ्रमः 
धीवर्गः 1.5.4.2.4

पर्यायपदानि
 समौ सिद्धान्तराद्धान्तौ भ्रान्तिर्मिथ्यामतिर्भ्रमः॥

 भ्रान्ति (स्त्री)
 मिथ्यामति (स्त्री)
 भ्रम (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue