अमरकोषसम्पद्

         

इन्द्रिय (नपुं) == चक्षुरादीन्द्रियम्

गोचरा इन्द्रियार्थाश्च हृषीकं विषयीन्द्रियम् 
धीवर्गः 1.5.8.1.5

पर्यायपदानि
 गोचरा इन्द्रियार्थाश्च हृषीकं विषयीन्द्रियम्।

 हृषीक (नपुं)
 विषयिन् (नपुं)
 इन्द्रिय (नपुं)
अर्थान्तरम्
 शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीर्येन्द्रियाणि च।

 इन्द्रिय (नपुं) - रेतस् 2.6.62.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue