अमरकोषसम्पद्

         

मिथ्याभिशंसन (नपुं) == सुरपानादि मिथ्या पापोद्भवनम्

मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानमथ मिथ्याभिशंसनम् 
शब्दादिवर्गः 1.6.10.2.3

पर्यायपदानि
 मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानमथ मिथ्याभिशंसनम्॥
 अभिशापः प्रणादस्तु शब्दः स्यादनुरागजः।

 मिथ्याभिशंसन (नपुं)
 अभिशाप (पुं)
 +शाप (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue