अमरकोषसम्पद्

         

क्लिष्ट (नपुं) == विरुद्धार्थवचनम्

सत्येऽथ सङ्कुलक्लिष्टे परस्परपराहतम् 
शब्दादिवर्गः 1.6.19.2.2

पर्यायपदानि
 सत्येऽथ सङ्कुलक्लिष्टे परस्परपराहतम्॥

 सङ्कुल (नपुं)
 क्लिष्ट (नपुं)
 परस्परपराहत (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पूर्णस्तु पूरिते क्लिष्टः क्लिशितेऽवसिते सितः॥

 क्लिष्ट (वि) - प्राप्तक्लेशः 3.1.98.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue