अमरकोषसम्पद्

         

त्वरितोदित (नपुं) == शीघ्रोच्चारितवचः

लुप्तवर्णपदं ग्रस्तं निरस्तं त्वरितोदितम् 
शब्दादिवर्गः 1.6.20.1.4

पर्यायपदानि
 लुप्तवर्णपदं ग्रस्तं निरस्तं त्वरितोदितम्।

 निरस्त (नपुं)
 त्वरितोदित (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue