अमरकोषसम्पद्

         

मणित (नपुं) == रतिसमयकूजितम्

सोल्लुण्ठनं तु सोत्प्रासं मणितं रतिकूजितम् 
शब्दादिवर्गः 1.6.21.2.3

पर्यायपदानि
 सोल्लुण्ठनं तु सोत्प्रासं मणितं रतिकूजितम्।

 मणित (नपुं)
 +भणित (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue