अमरकोषसम्पद्

         

त्रयी (स्त्री) == ऋग्यजुस्साम-वेदाः

स्त्रियामृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी 
शब्दादिवर्गः 1.6.3.2.4

पर्यायपदानि
 स्त्रियामृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी॥

 त्रयी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः।

 त्रयी (स्त्री) - वेदः 1.6.3.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue