अमरकोषसम्पद्

         

शब्दादिवर्गः 1.6.3

श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः
स्त्रियामृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी

श्रुति (स्त्री) = वेदः. 1.6.3.1.1

वेद (पुं) = वेदः. 1.6.3.1.2

आम्नाय (पुं) = वेदः. 1.6.3.1.3

त्रयी (स्त्री) = वेदः. 1.6.3.1.4

धर्म (पुं) = वेदविहितकर्माः. 1.6.3.1.5

+त्रयीधर्म (पुं) = वेदविहितकर्माः. 1.6.3.1.5.3

ऋच् (स्त्री) = ऋग्वेदः. 1.6.3.2.1

सामन् (नपुं) = सामवेदः. 1.6.3.2.2

यजुस् (नपुं) = यजुर्वेदः. 1.6.3.2.3

त्रयी (स्त्री) = ऋग्यजुस्साम-वेदाः. 1.6.3.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue