अमरकोषसम्पद्

         

प्रवृत्ति (स्त्री) == वार्ता

वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यादथाह्वयः 
शब्दादिवर्गः 1.6.7.2.2

पर्यायपदानि
 वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यादथाह्वयः॥

 वार्ता (स्त्री)
 प्रवृत्ति (स्त्री)
 वृत्तान्त (पुं)
 उदन्त (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रवाहस्तु प्रवृत्तिः स्यात्प्रवहो गमनं बहिः।

 प्रवृत्ति (स्त्री) - अविच्छेदेन जलादिप्रवृत्तिः 3.2.18.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue