अमरकोषसम्पद्

         

भाव (पुं) == विद्वान्

भगिनीपतिरावुत्तो भावो विद्वानथावुकः 
नाट्यवर्गः 1.7.12.1.2

पर्यायपदानि
 भगिनीपतिरावुत्तो भावो विद्वानथावुकः।

 भाव (पुं)
अर्थान्तरम्
 भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु।

 भाव (पुं) - सत्ता 3.3.208.1
 भाव (पुं) - स्वभावः 3.3.208.1
 भाव (पुं) - अभिप्रायः 3.3.208.1
 भाव (पुं) - चेष्टा 3.3.208.1
 भाव (पुं) - आत्मा 3.3.208.1
 भाव (पुं) - जननम् 3.3.208.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue