अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.12

भगिनीपतिरावुत्तो भावो विद्वानथावुकः
जनको युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः

आवुत्त (पुं) = भगिनीपतिः. 1.7.12.1.1

भाव (पुं) = विद्वान्. 1.7.12.1.2

आवुक (पुं) = जनकः. 1.7.12.1.3

कुमार (पुं) = युवराजः. 1.7.12.2.1

भर्तृदारक (पुं) = युवराजः. 1.7.12.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue