अमरकोषसम्पद्

         

भट्टारक (पुं) == नाट्योक्तराजा

राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भर्तृदारिका 
नाट्यवर्गः 1.7.13.1.1

पर्यायपदानि
 राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भर्तृदारिका।

 भट्टारक (पुं)
 देव (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue