अमरकोषसम्पद्

         

निष्ठा (स्त्री) == निर्वहणम्

अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठानिर्वहणे समे 
नाट्यवर्गः 1.7.15.1.2

पर्यायपदानि
 अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठानिर्वहणे समे।

 निष्ठा (स्त्री)
 निर्वहण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।

 निष्ठा (स्त्री) - अन्त्यम् 3.3.41.1
 निष्ठा (स्त्री) - नाशः 3.3.41.1
 निष्ठा (स्त्री) - निष्पत्तिः 3.3.41.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue