अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.41

निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि
त्रिषु ज्येष्ठोऽतिशस्तेऽपि कनिष्ठोऽतियुवाल्पयोः

निष्ठा (स्त्री) = अन्त्यम्. 3.3.41.1.1

निष्ठा (स्त्री) = नाशः. 3.3.41.1.1

निष्ठा (स्त्री) = निष्पत्तिः. 3.3.41.1.1

काष्ठा (स्त्री) = मर्यादा. 3.3.41.1.2

काष्ठा (स्त्री) = उत्कर्षः. 3.3.41.1.2

ज्येष्ठ (वि) = अतिशस्तः. 3.3.41.2.1

कनिष्ठा (वि) = अल्पम्. 3.3.41.2.2

कनिष्ठा (वि) = अतियुवा. 3.3.41.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue