अमरकोषसम्पद्

         

चित्र (वि) == अद्भुतरसः

विस्मयोऽद्भुतमाश्चर्यं चित्रमप्यथ भैरवम् 
नाट्यवर्गः 1.7.19.2.4

पर्यायपदानि
 विस्मयोऽद्भुतमाश्चर्यं चित्रमप्यथ भैरवम्॥

 विस्मय (पुं)
 अद्भुत (वि)
 आश्चर्य (वि)
 चित्र (वि)
अर्थान्तरम्
 चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे।
 आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः।

 चित्र (नपुं) - नानावर्णाः 1.5.17.1
 चित्र (नपुं) - आलेख्यम् 3.3.179.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue