अमरकोषसम्पद्

         

मन्द्र (पुं) == गम्भीरध्वनिः

कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे तारोऽत्युच्चैस्त्रयस्त्रिषु 
नाट्यवर्गः 1.7.2.2.2

पर्यायपदानि
 कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे तारोऽत्युच्चैस्त्रयस्त्रिषु॥

 मन्द्र (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue